Wat moet ik doen om gered te worden?

foj home background

Jezus Christus zei in Johannes hoofdstuk drie de volgende belangrijke woorden:

Johannes 3:3 (HSV)

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.

Johannes 3:6 (HSV)

Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.

Johannes 3:7 (HSV)

Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden.

Om naar de hemel te gaan, moet je opnieuw geboren worden! Ben jij al gered? Ben jij wedergeboren door de Geest van God? Zo niet, lees dan aandachtig verder om te zien wat God zegt over hoe je gered kunt worden.

Om te weten hoe goed en belangrijk het evangelie, de blijde boodschap is, moeten we eerst het slechte nieuws begrijpen.

Het slechte nieuws!

Wij moeten weten en begrijpen dat wij allemaal zondaars zijn!

Allen hebben gezondigd…

Romeinen 3:10-12 (HSV)

Er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald, samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goeddoet, er is er zelfs niet één.

Door eigen keuze…

Romeinen 3:23 (HSV)

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,

Bij geboorte…

Romeinen 5:12 (HSV)

Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.

De straf voor de zonde…

Romeinen 6:23 (HSV)

Want het loon van de zonde is de dood,

De eerste dood…

Hebreeën 9:27 (HSV)

En zoals het voor de mensen beschikt is dat zij eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt,

Rekenschap (verantwoording) afleggen…

Romeinen 14:12 (HSV)

Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God.

 

Mattheüs 12:36 (HSV)

Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel.

Het laatste oordeel – De tweede dood…

Openbaring 20:11-15 (HSV)

En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

Volgens de Bijbel is elke verloren persoon op aarde een zondaar die op weg is naar de hel.

ZONDE is een totale en volledige rebellie tegen God. Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Vanwege de zonde scheidde de mens zich af van God.

Maar God zal de zondaren straffen! Zoals een rechtvaardige rechter nooit een schuldige misdadiger zal vrijspreken, zo zal een rechtvaardige God nooit een schuldige zondaar vrijspreken, zonder dat daarvoor de straf wordt gedragen.

Om de straf te ontlopen moet je eerst gered worden. Maar om gered te worden, moet je eerst beseffen dat je VERLOREN bent, en op weg bent naar de HEL.

Of jij nu in de hel gelooft of niet, het is wel de waarheid. Daarom moet je gered worden. Waarvan gered? Gered van de hel en de poel van vuur!

Dat is het slechte nieuws…

Maar gelukkig is er een oplossing die ons kan redden van dit verschrikkelijke oordeel en dat wij niet langer verloren gaan, maar dat al onze zonden worden vergeven door God.

 

Laten we snel naar het goede nieuws gaan…

Het Evangelie – Het Goede nieuws – De Blijde Boodschap!…

Hoewel de mens God heeft beledigd en bij zijn dood op weg is naar de hel, hield God genoeg van hem om hem een ​​weg naar de hemel te geven, als hij bereid is die te nemen. Die weg is door de Heere Jezus Christus!

Johannes 14:6 (HSV)

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

De Bijbel vertelt ons dat de Heere Jezus “God geopenbaard in het vlees” is…

Johannes 1:1 (HSV)

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

 

Johannes 1:14 (HSV)

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond

 

1 Timotheüs 3:16 (HSV)

En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.

Met andere woorden, God zelf kwam naar de aarde, werd geboren uit een maagd en wandelde onder ons. En toen Heere Jezus werd gekruisigd nam Hij jouw persoonlijke zonden op zich. Hij heeft letterlijk de straf gedragen die jij zou moeten krijgen voor jouw zonden.

1 Timotheüs 1:15 (HSV)

Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken,

Hebreeën 7:25 (HSV)

Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.

In het Oude Testament, toen een mens zondigde, eiste God een bloedoffer. Dus om vergeving te krijgen moest de mens een lam aan God offeren. God wil en kan de mens niet vergeven op basis van zijn goedheid. De mens moet een bloedoffer hebben, iets of iemand die in zijn plaats sterft voor zijn zonden. Vandaag de dag is het offer de Heere Jezus Christus, die aan het kruis stierf voor onze zonden!

Hebreeën 9:22 (HSV)

En bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd, en zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats.

Toen Hij kwam, riep Johannes de Doper het volgende:

Johannes 1:29 (HSV)

De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!

Jezus kwam om te sterven voor de zonden van de hele wereld! Hij was ons lam, het volmaakte offer voor onze zonden.

1 Johannes 2:2 (HSV)

En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld.

Wat een grote liefde toonde God ons, door zijn zoon te geven om voor ons te sterven!

Johannes 3:16 (HSV)

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

1 Johannes 4:10 (HSV)

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.

Handelingen 4:12 (HSV)

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.

God gaf ons Jezus, zodat wij eeuwig leven kunnen hebben! Jezus zelf zei het volgende:

Johannes 6:47 (HSV)

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven.

 

Johannes 11:25-26 (HSV)

Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?

Het is duidelijk dat redding of eeuwig leven alleen mogelijk is door Jezus Christus!

Het Evangelie (Het Goede Nieuws) of De Blijde Boodschap van het bloedoffer van Christus, staat in:

1 Korinthe 15:1-4 (HSV)

Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften,

Het goede nieuws is dat ook jij gered kunt worden. Hoe? Door GELOOF in de bloed verzoening van de Heer Jezus Christus!

Efeze 2:8-9 (HSV)

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.

Redding kan niet worden verdiend door je WERKEN of wat je doet, maar alleen door GELOOF. Maar de vraag rijst: geloof in wat?

Het antwoord is simpel – door geloof in het vergoten bloed en het voltooide werk van de Heere Jezus Christus aan het kruis toen Hij stierf in jouw plaats voor jouw zonden!

Romeinen 3:25-28 (HSV)

Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet.

Om gered te worden, moet je in HET BLOED van de Heere Jezus Christus VERTROUWEN/GELOVEN, dat Hij aan het kruis vergoot, en dat het voldoende is om jouw ZIEL TE REDDEN. God accepteert onze werken niet. Hij accepteert alleen degenen die zijn GESCHENK van LIEFDE door GELOOF ontvangen.

Romeinen 6:23 (HSV)

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.

Je kunt proberen je weg naar de HEMEL te verdienen door het bloedoffer van Jezus te verwerpen, of je kunt Gods gratis geschenk van eeuwig leven aannemen door GELOOF.

Wat zal het zijn?

Laten we nog drie verzen bekijken om dit zo duidelijk mogelijk te maken:

Romeinen 3:23-24 (HSV)

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Romeinen 5:1 (HSV)

Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.

Romeinen 5:9 (HSV)

Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn.

Volgens de Bijbel is REDDING of RECHTVAARDIGING door GENADE door GELOOF in het BLOED van Heer Jezus Christus, zoals het zegt in Romeinen 3:25!

1 Timotheüs 2:4 (HSV)

Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.

Romeinen 10:17 (HSV)

Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.

Met andere woorden; wanneer jij gelooft met heel je hart in het vergoten bloed en het voltooide werk van de Heere Jezus Christus aan het kruis toen Hij stierf in jouw plaats voor jouw zonden en dat Hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, ben je gered!

Als jij Jezus Christus nog niet hebt aangenomen in je leven als Heer en Verlosser en je hebt niet de bescherming van het Bloed van Jezus in je leven, zorg dan dat je vandaag nog de stap zet!

Zodra je gelooft in het Goede Nieuws (Het Evangelie), dan ben je een nieuwe schepping. Je bent dan ook gered en opnieuw geboren door het ontvangen van de Heilige Geest en ben je op weg naar de Hemel!

Wedergeboorte (opnieuw geboren) is een geestelijke geboorte door de Heilige Geest.

Hierbij een aantal verzen met betrekking tot de Wedergeboorte:

2 Korinthe 5:17 (HSV)

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Titus 3:4-7 (HSV)

Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.

Ezechiël 36:26 (HSV)

Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.

Efeze 1:13-14 (HSV)

In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid.

Romeinen 5:5 (HSV)

En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.

Efeze 2:1 (HSV)

Ook u heeft Hij met Hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden,

Galaten 2:20 (HSV)

Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

Moge God je zegenen in Jezus naam, Amen 🙏

Geef een reactie