Disclaimer

Algemeen

Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan FOJ niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. FOJ aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is, alsmede de sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn.

De voorwaarden van deze disclaimer is van toepassing op de webshop van FOJ (www.foj.nl), gevestigd aan de Hamerden 26, 7608 CA Almelo, Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 08207876. Je wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze website te bezoeken en door deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van deze website

Het gebruik van deze website gebeurt enkel op eigen risico. Ondanks de grootst mogelijke zorg die FOJ aan het beheer en de inhoud van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig is of onvolkomenheden bevat. FOJ verstrekt expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. FOJ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar internetadressen van derden.

FOJ beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er niet voor in dat de op of via deze website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als je deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, ben je verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.
FOJ garandeert niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Het kan zijn dat FOJ hyperlinks naar internetadressen van derden weergeeft. Dit doet FOJ dan uitsluitend ter informatie en dit houdt niet in dat FOJ de op of via deze internetadressen aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is daarom volledig voor eigen risico. FOJ aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetadressen. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetadressen is door FOJ niet gecontroleerd.

Intellectuele eigendomsrechten

FOJ, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FOJ of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor je eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie

Het internet kan onveilig zijn. Stuur daarom geen vertrouwelijke informatie per e-mail naar FOJ. Wanneer je dit toch doet, dan accepteer je het risico dat jouw vertrouwelijke bericht door derden onderschept, misbruikt of gewijzigd kan worden.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze website en de disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

FOJ behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.