Privacy & Cookies

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?

FOJ, gevestigd aan de Hamerden 26, 7608 CA Almelo. Ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer: 08207876, zorgt ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met de privacywet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken

FOJ verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

IP-adres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie, gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@foj.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FOJ verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling

Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Om goederen en diensten bij je af te leveren

FOJ verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij gebruiken jouw gegevens voor verschillende doeleinden. Hoe lang bepaalde persoonsgegevens worden bewaard, is afhankelijk van het soort gegevens en de verwerkingsdoeleinden. Wij bewaren en gebruiken je gegevens niet langer dan nodig is. Je kan altijd eerder een verzoek bij ons indienen om jouw gegevens te verwijderen.

Bestel-, betaal- en factuurgegevens moeten 7 jaar bewaard worden voor de Belastingdienst.

Als online klant bewaren wij jouw gegevens zolang als dat jij klant bij ons bent. Besluit je geen klant meer te zijn, dan bewaren wij je gegevens 7 jaar, tenzij je ons eerder vraagt om jouw gegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken persoonsgegevens aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden, namelijk de host/beheerder van de website, de betaaldienstverleners die zorg dragen voor de betaling, de logistieke service provider, de leverancier die het product levert en de bezorgdienstverlener om het product te kunnen leveren.

FOJ verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FOJ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FOJ en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@foj.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . FOJ wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FOJ neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@foj.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zoals aangegeven in onze cookie melding, maakt FOJ op haar website gebruik van diverse soorten cookies.

 

In deze cookie policy zetten wij uiteen wat deze cookies zijn, waarvoor deze cookies worden gebruikt en op welke wijze je de instellingen van jouw browser kunt aan passen om cookies al dan niet te accepteren. Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor het bezoeken van onze website. Wij wijzen je er echter wel op dat het gebruik van de winkelwagenfunctie en het bestellen van producten alleen mogelijk is met het activeren van cookies.

 

Door op “Akkoord” te klikken in de cookie melding of door gebruik te blijven maken van deze website, ga je akkoord met het plaatsen van de hieronder beschreven cookies bij bezoek aan deze website. Indien je niet akkoord gaat met het plaatsen van de cookies zoals beschreven in deze cookie policy, dan dien je geen gebruik te maken van deze website en deze a.u.b. te verlaten.

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op jouw laptop, tablet of telefoon wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek worden uitgelezen door de website. Sommige van deze cookies zijn noodzakelijk omdat de site anders niet naar behoren kan functioneren. Andere cookies worden gebruikt om het gebruiksgemak van de site voor de bezoeker te verhogen. Bijvoorbeeld voor het veilig onthouden van jouw inloggegevens. Hierdoor hoef je niet meer bij ieder bezoek deze informatie in te vullen.

 

Welke cookies gebruiken wij bij FOJ?

Functionele cookies:
Deze categorie cookies is nodig om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat informatie van één pagina wordt meegenomen naar de volgende. Zo hoeft je niet iedere keer dezelfde informatie in te vullen. Ook zorgen deze cookies ervoor dat bepaalde voorkeursinstellingen die je hebt aangegeven voor het gebruik van onze website worden onthouden bij een toekomstig gebruik van de website. Voor het gebruik van deze cookies is jouw voorafgaande toestemming niet nodig.

Analytische cookies:
Deze cookies zijn nodig om onze website permanent zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze gebruikers door geanonimiseerd vast te stellen hoe gebruikers onze website gebruiken. Gezien de geringe impact van deze cookies op jouw privacy, is voor het gebruik van deze cookies geen toestemming vereist. Deze analytische cookies omvatten ook cookies die door derden ten behoeve van FOJ worden geplaatst en uitgelezen, zoals bv. Google Analytics.

 

FOJ zal van tijd tot tijd wijzigingen kunnen aanbrengen in deze cookie policy, zonder jou daarvan op de hoogte te stellen, omdat bijvoorbeeld haar website of de cookie regelgeving wijzigt. Wijzigingen zullen per direct in werking treden zodra deze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden je aan deze cookie policy met regelmaat te raadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn en, indien gewenst, instellingen aan te passen. Door gebruik te blijven maken van deze website, gaat je akkoord met eventuele wijzigingen van de cookie policy.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Klik hier voor meer info.